Правила за провеждане на онлайн защитата
1. След като комисията и студентите се включат в Първата Teams среща:
- Председателят посочва кой студент започва защита;
Студентът с включено видео и аудио зарежда (споделя) презентацията си и я представя в рамките на 10 минути.
/Презентацията трябва да бъде изготвена в Power Point и трябва да включва кратко описание на цел, задачи, обект и предмет (ако има) на изследването,
както и ограничения на изследването и изводи/. Председателят чете рецензията от своя OneDrive устройството,
където вече са заредени съответните рецензии, като в името на рецензията е посочен Факултетния номер на студента;
- Председателят дава думата един след друг на членовете на комисията за въпроси;
Председателят пита дали външни лица присъстват на защитата, пита дали имат те въпроси и ако имат - им дава възможност да ги зададат.
Студентът отговаря на всички въпроси – от рецензията, от комисията и от външните лица (ако има).
С това защитата на студента завършва. Общо препоръчително време на цялостната защита е около 15 минути.
Председателят дава думата на следващия студент и се повтарят операциите.
Сред приключване на всички студенти, председателя информира студентите да останат в Teams срещата, като членовете на комисията се изключват от Първата Teams сесия
- Комисията се включва във Втората Teams среща и чрез дискусия помежду си оформят крайните оценки на студентите.
При Държавен изпит състоящ се от Писмен изпит и Защита, комисията използва двете оценки за да формира окончателната-крайна оценка от Държавния изпит.
След това комисията се изключва от Втората Teams среща.
- Комисията се включва отново към Първата Teams среща, където са студентите, на които съобщава оценките от Държавния изпит.
2. Председателят на комисията нанася оценките в електронния протокол.