Катедра „Икономика на търговията“
Информация за студентите от специалност „Управление на търговски вериги“
Съгласно заповед на Ректора на УНСС, защитата на дипломни работи на студентите от ОКС „магистър“ през редовната лятна изпитна сесия на учебната 2019/20 г. ще се проведе в онлайн формат.
Информация за защита на дипломни работи за студентите, завършващи ОКС „магистър“, специалност „Управление на търговски вериги“:
• Защитата на дипломните работи ще се проведе на 07.07.2020 г. от 10.00 часа;
• Регистрация на дипломанта – до 09.45 часа в платформата;
• Краен срок за подаване на дипломни работи – 25.06.2020 г.;
• Защитите ще се проведат в интегрираната система за обучение MS Teams, чрез функцията „Споделен екран“;
• Дипломантите следва да получат одобрението на научния си ръководител преди представянето на дипломните работи до 23.06.2020 г.;v • На 24.06.2020 г. научните ръководители изпращат списък на студентите с одобрени магистърски тези в ЦДО;
• На 25 и 26 юни студентите предават одобрените магистърски тези в ЦДО в приемното време от 09.00 до 15.00 ч., като носят две снимки паспортен формат за дипломата
• Получаване на рецензиите – до 05.07.2020 г. на имейл адрес, посочен от дипломанта на последната страница на магистърската теза.
Явяването на защита изисква да използвате създадените за всеки от вас СЛУЖЕБНИ ИМЕЙЛИ - С РАЗШИРЕНИЕ@UNWE.BG. Имената и паролите на имейлите са в Уеб Студент.