YPE html> Untitled Document

И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА Д И П Л О М А Н Т И

За избор на теми за магистърски тези изберете съответната специалност   
    КАК СЕ ПРЕДАВАТ ДИПЛОМНИТЕ ТЕЗИ !

Магистърските тези се предават в Центъра за дистанционно обучение в един екземпляр ,
подписан от научния ръководител, заедно с копие на CD

СПЕЦИАЛНОСТ

ДАТА НА ЗАЩИТА

час/зала

ДАТИ ЗА ПРЕДАВАНЕ на дипломните тези:

ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ
Изисквания към съдържанието на дипломната работа и техническото й оформление ТУК

     

МАРКЕТИНГ и МАРКЕТИНГ със спец. РЕКЛАМЕН МЕНИДЖМЪНТ

10 юли 2020
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
12 ч. онлайн до 29.06.2020 г на имейл dmag3@unwe.bg в pdf формат

От 30 юни до 8 юли 2020г.студентите трябва лично да подпишат справката с личните си данни и оценките в ЦДО при д-р Женета Каравасилева
в приемното време на ЦДО от 9 до 15 ч.
като носят:
1. копие на заглавната страница на дипломната работа, не е задължитолно да има подписа на научния ръководител;
2. две снимки паспортен формат;

СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ-консултации на научни ръководители
П Р А В И Л А ЗА ЗАЩИТА И ОЦЕНЯВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

8 и 9 юли 2020 г.
ИНСТРУКЦИИ за провеждане на защитата
8 юли онлайн от 8.30 ч.
9 юли онлайн от 10.00 ч.
23 и 24 юни
ИНСТРУКЦИИ за предаване на тезата

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
със специализация "ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

по отношение защитите на магистърски тези - временната организация е описана тук: https://cutt.ly/NuECXL4

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Изисквания към съдържанието на дипломната работа и техническото й оформление ТУК

10 юли 2020г. ВАЖНО 13:00 ч. онлайн до 24.06.2020г.

ИКОНОМИКА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ СЪС СПЕЦ. “УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

02 юли 2020 г.   15 юни 2020 г. в катедра Човешки ресурси

МЕЖДУНАРОДЕН МЕНИДЖМЪНТ

8 юли 2020г. онлайн ВАЖНО 

9.00 часа 22 и 23 юни 2020г. в ЦДО

УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

8 юли 2020г. онлайн ВАЖНО 9.00 часа 22 и 23 юни 2020г. в ЦДО

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ СЪС СПЕЦ. ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ

11 юли 2020 г. онлайн

Информация 

9.00 часа

ТУК до 26 юни 2020г.

РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
.

За информация ТУК
РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ГРАДОВЕ За информация ТУК

МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА

02 юли 2020 г. 13 ч. онлайн от 22 до 29 юни 2020г. всеки дипломант трябва да донесе две снимки в ЦДО и да си подпише справката с личните данни.

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ
линк за защитата:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY1NDBhNzctYThlYy00Y2JiLTk4OGEtYWZmYWUyODVmZTE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad%22%2c%22Oid%22%3a%22d4cd91b5-01a7-4cda-bdea-454958374446%22%7d

07 юли 2020 г.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
10 ч. онлайн 25 и 26 юни 2020 г.
като носят две снимки паспортен формат за дипломата

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

     

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
със специализация "ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ"

по отношение защитите на магистърски тези - временната организация е описана тук: https://cutt.ly/NuECXL4

за получаване на диплома е необходима бележка от библиотеката на УНСС

За дипломантите, които ще се дипломират през месец "ЮЛИ" на 2020 г.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ


по Счетоводство и контрол -от 6 до 10 АПРИЛ 2020 г.
П Р А В И Л А ЗА ЗАЩИТА И ОЦЕНЯВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Заявлението, което се подава за дипломната защита в областта на счетоводството по съответния магистърски семинар може да изтеглите тук
Заявлението, което се подава за дипломната защита в областта на контрола по съответния магистърски семинар може да изтеглите тук
подават се на електронна поща dmag1@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител

по Бизнес администрация и Бизнес администрация със специализация Висш мениджмънт - заявленията могат да се подават и онлайн на dmag2@unwe.bg
от 6 до 10 АПРИЛ 2020 г.
В този случай е необходимо придружаващо съгласие (писмо) от планирания научен ръководител.

по Международен мениджмънт-
от 6 до 10 АПРИЛ 2020 г. в
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - подават се на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Финансов мениджмънт-
от 6 до 10 АПРИЛ 2020 г.

Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - подават се на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Може да подадете заявление само в областта в която искате да пишете или работна тема за дипломна работа и научния ръководител ще Ви се назначи служебно)(Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Управление на международни проекти-
от 6 до 10 АПРИЛ 2020 г.

Заявлението, което се подава за дипломн.ата защита може да изтеглите тук - подават се на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт"-
от 6 до 10 АПРИЛ 2020 г.

Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
приемат се по електронен път на имейл dmag3@unwe.bg, но коректно попълнени , темата приблизително и научния ръководител се назначава от катедра "Маркетинг"!!!!

по Маркетинг-
от 6 до 10 АПРИЛ 2020 г.

Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
приемат се по електронен път на имейл dmag3@unwe.bg, но коректно попълнени , темата приблизително и научния ръководител се назначава от катедра "Маркетинг"!!!!

по Публични финанси-
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - от 6 до 10 АПРИЛ 2020 г. се подава на електронна поща
dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Публична администрация със специализация Здравен мениджмънт -
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - от 6 до 10 АПРИЛ 2020 г. се подава на електронна поща dmag4@unwe.bg - попълнени без научен ръководител, който ще се определи от катедрата, и ще получите отговор на електронната си поща

по Икономика на човешките ресурси със специализация Управление на човешките ресурси -
отот 6 до 10 АПРИЛ 2020 г.в работни дни от понеделник до петък в ЦДО, в приемното време за студенти от 9 до 15 часа се подават заявление по образец

по Регионален бизнес и мениджмънт
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - от 6 до 10 АПРИЛ 2020 г. се подава на електронна поща dmag4@unwe.bg - попълнени без научен ръководител, който ще се определи от катедрата, и ще получите отговор на електронната си поща

по Публична администрация със специализация Държавна администрация-
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - от 6 до 10 АПРИЛ 2020 г. се подава на електронна поща dmag4@unwe.bg - попълнени без научен ръководител, който ще се определи от катедрата, и ще получите отговор на електронната си поща

по Управление на търговски вериги-
Молбата, която се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
МОЛБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ от 6 до 10 АПРИЛ 2020 г. на имейла на Ирина Тодорова dmag1@unwe.bg, тел.: 02/ 81 95 343.


Дипломните тези се предават в един екземпляр ,
подписани от научния ръководител, заедно с копие на CD, студенска книжка и две снимки формат 3,5/4,5 см матови